El Consell Agilitza la Bonificació del 99% en Impost de Successions i Donacions

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, conversa con la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, durante el primer pleno del Gobierno valenciano que celebra en Castelló tras el parón estival y después de que el president se haya comprometido a aprobar más nombramientos y «nuevas medidas de reducción de asesores y de nombramientos a dedo, y de reducción de gastos superfluos en el sector público». EFE/Andreu Esteban

El Consell tramitarà de manera urgent l’avantprojecte de llei destinat a aplicar la bonificació del 99% en el tram autonòmic de l’Impost de Successions i Donacions, amb l’objectiu que els contribuents puguen beneficiar-se d’aquest alleujament fiscal al més prompte possible.

En la seua primera reunió setmanal del curs polític, el ple del Consell va aprovar l’avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 13/1997, que regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres tributs, en relació amb l’Impost de Successions i Donacions. Aquesta modificació busca augmentar i reforçar els incentius per als actes gravats realitzats dins de l’àmbit familiar.

La llei aprovada atorga una bonificació del 99% de la quota tributària en adquisicions per herència i percepcions de quantitats obtingudes per beneficiaris d’assegurances de vida que se sumen al patrimoni heretat per parents del difunt que pertanyen als grups I i II (descendents i adoptats, cònjuges, ascendents i adoptants) segons la Llei 29/1987 de l’Impost sobre Successions i Donacions.

A més, s’introdueix un benefici similar per a les adquisicions per donació i altres actes lucratius inter vivos en favor del cònjuge, pares, adoptants, fills, filles, adoptats, adoptades, nets, netes i avis o àvies, amb la finalitat de simplificar la regulació actual de les reduccions associades a la relació de parentiu i incloure als cònjuges dels donants com a beneficiaris.

Aquesta bonificació també s’aplica a les adquisicions realitzades per persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, així com a persones amb discapacitat psíquica amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Aquesta mesura s’aplicarà als fets imposables a partir del 28 de maig de 2023 i, a l’ésser una normativa favorable per a la majoria dels contribuents, no contravé els principis constitucionals d’irretroactivitat o seguretat jurídica, segons el Consell.

La llei també estableix reduccions en la base imposable de l’Impost de Successions i Donacions per a transmissions inter vivos en funció de l’edat i la discapacitat dels beneficiaris, així com reduccions addicionals per a persones amb discapacitat. L’objectiu és alleujar la càrrega fiscal en situacions familiars i de discapacitat.

Malgrat aquestes bonificacions, l’Impost de Successions i Donacions representa una part limitada dels ingressos públics, equivalent a l’1% dels ingressos pressupostats per la Generalitat, mentre que l’Impost de Donacions suposa només el 0.1% dels ingressos públics.

 

 

Compartir en redes sociales